Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí = nařízení CLP

Nařízení CLP = Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006...Nařízení stanoví systém klasifikace, označování a balení chemických …

Importováno: 12. prosince 2019 (16:25), EnviWeb.cz - zpravodajství …

Trvalý odkaz: http://www.enviweb.cz/115136?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky